Điều Khoản Sử Dụng

Điều Khoản Sử Dụng

Điều khoản sử dụng website dưới đây quy định về quyền và nghĩa vụ của Người sử dụng khi truy cập và sử dụng các thông tin, dịch vụ trên website www.onetouchmedia.vn. Quý vị vui lòng đọc kỹ trước khi quyết định bắt đầu sử dụng website này. Khi sử dụng website này, quý vị đã chấp thuận và đồng ý chịu ràng buộc cũng như hoàn toàn tuân thủ các điều khoản được chúng tôi quy định dưới đây và tuyên bố các quyền của chúng tôi, được đặt ở phần dưới cùng trên trang chủ của trang www.onetouchmedia.vn này và được kết hợp vào đây thông qua tham chiếu.

1. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

“OneTouch” , “OneTouch Connections” hoặc “chúng tôi” có nghĩa là Công ty TNHH OneTouch Connections.

Người sử dụng” hay “người dùng” có nghĩa là những cá nhân, tổ chức hoặc bất kỳ ai truy cập và sử dụng trang website của chúng tôi dưới mọi hình thức.

Website” hay “trang” có nghĩa là các trang web của chúng tôi như www.onetouchmedia.vn, www.facebook.com/Onetouchmedia.vn

“Điều khoản sử dụng” là những điều kiện và điều khoản mà Người sử dụng truy cập và sử dụng website phải tuân thủ và thực hiện. Người sử dụng mặc nhiên được hiểu rằng đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết thực hiện đúng những quy định sử dụng của website tại bản Điều khoản sử dụng website một cách tự nguyện.

2. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Điều khoản sử dụng này là cam kết bởi và giữa Người sử dụng và OneTouch Connections. Các điều khoản và điều kiện sau đây, cùng với bất kỳ tài liệu nào được kết hợp qua tham chiếu (gọi chung là “Điều khoản sử dụng”), quy định việc Người sử dụng truy cập và sử dụng trang www.onetouchmedia.vn, bao gồm bất kỳ nội dung, chức năng và dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc qua tên miền onetouchmedia.vn, tên miền phụ hoặc các thư mục con, qua kênh mạng xã hội chính thức, cho dù Người sử dụng là khách vãng lai, cá nhân hoặc bất kỳ tổ chức nào.

Trang này được cung cấp và sẵn có cho những người sử dụng ít nhất 18 tuổi trở lên, hoặc độ tuổi thành niên tại đất nước hoặc nơi cư trú của Người sử dụng. Khi sử dụng trang này, Người sử dụng thể hiện và đảm bảo rằng quý vị đủ tuổi theo pháp luật để tạo lập một hợp đồng ràng buộc với chúng tôi và đáp ứng tất cả các yêu cầu về hội đủ tiêu chuẩn nêu trên. Nếu quý vị không đáp ứng tất cả những yêu cầu này, quý vị không được truy cập hoặc sử dụng trang này.

3. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chúng tôi có quyền sửa đổi và cập nhật Điều khoản sử dụng này theo suy xét của riêng chúng tôi. Tất cả những thay đổi có hiệu lực ngay lập tức khi đăng tải, và áp dụng với tất cả các hoạt động truy cập và sử dụng trang này ngay từ lúc đó. Việc tiếp tục sử dụng trang của chúng tôi nghĩa là quý vị đã chấp thuận và đồng ý với những thay đổi đó. Chúng tôi mong quý vị thi thoảng kiểm tra trang này để biết bất kỳ thay đổi nào, bởi chúng có ràng buộc với quý vị.

4. TRUY CẬP TRANG

Chúng tôi có quyền huỷ bỏ hoặc sửa đổi trang này, và bất kỳ dịch vụ hoặc tài liệu nào mà chúng tôi cung cấp trên trang này, theo suy xét của riêng chúng tôi mà không cần thông báo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hoặc bất kỳ phần nào của trang này không khả dụng tại bất kỳ thời điểm nào hoặc bất kỳ giai đoạn nào. Thi thoảng, chúng tôi có thể hạn chế truy cập với một số phần hoặc toàn bộ trang này. Quý vị chịu trách nhiệm với tất cả những sắp xêp cần thiết để quý vị truy cập vào trang này.

5. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ HỢP PHÁP VÀ GIỚI HẠN SỬ DỤNG

Tất cả các nội dung của website này và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trang thông tin, hình ảnh được đăng tải trên website đều thuộc quyền sở hữu hợp pháp của chúng tôi. Chúng tôi có toàn quyền thêm, xoá hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào của website này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo cho Người sử dụng.

Người sử dụng có quyền sử dụng các tài nguyên trên website nhưng không nhằm mục đích kinh doanh. Khi sử dụng bất kỳ thông tin nào từ website này, người sử dụng phải trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường dẫn đến tài liệu gốc để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của OneTouch. Bất kỳ việc sử dụng nào khác trái với quy định tại điểm này, bao gồm việc sao chép, sử đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài liệu nào đều là trái pháp luật nếu không được sự chấp chuận trước bằng văn bản của OneTouch Connections.

Điều khoản sử dụng này cho phép Người sử dụng trang này chỉ cho mục đích cá nhân. Người dùng không được mô phỏng, phân phát, sửa đổi, sao chép, tái bản, tải xuống, lưu trữ hoặc truyền đi bất kỳ tài liệu nào trên trang của chúng tôi, trừ những điều sau:

 • Máy tính của người dùng có thể tạm thời lưu trữ các tài liệu này trong RAM một cách ngẫu nhiên bởi người dùng đang truy cập và xem xét các tài liệu đó.
 • Người sử dụng có thể lưu trữ các tệp tin được tự động cache bởi trình duyệt web của nười dùng cho các mục đích hiển thị tốt hơn.
 • Người sử dụng có thể in hoặc tải xuống một bản sao với một số lượng hợp lý các trang của trang này cho mục đích sử dụng cá nhân của quý vị và không dành cho mô phỏng, tái bản hoặc phân phát.

Người sử dụng không được:

 • Chỉnh sửa các bản sao của bất kỳ tài liệu nào từ trang này.
 • Sử dụng bất kỳ minh hoạ, hình ảnh, chuỗi video hoặc âm thanh hoặc bất kỳ đồ họa nào tách biệt khỏi văn bản đi kèm.
 • Xóa hoặc thay đổi bất kỳ thông bào về bản quyền, nhãn hiệu thương mại hoa75c quyền tài sản nào khác từ trang này.

Không có quyền nào, sở hữu tài sản hoặc lợi ích nào từ hoặc tại trang này hoặc bất kỳ nội dung nào trên trang này được chuyển giao cho quý vị, và tất cả các quyền đều thuộc về OneTouch Connections nếu không không được cấp phép công khai bằng văn bản. Việc sử dụng trang này với hành vi vi phạm Điều khoản sử dụng và có thể vi phạm pháp luật về bản quyền, nhãn hiệu thương mại và các quy định pháp luật khác.

6. NHỮNG HÀNH VI BỊ CẤM

Quý vị chỉ có thể sử dụng trang này cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với Điều khoản sử dụng này. Không hạn chế, quý vị đồng ý không sử dụng trang này:

 • Dưới bất kỳ hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam hoặc quy định quốc tế hoặc địa phương (bao gồm, nhưng không giới hạn, với bất kỳ pháp luật nào liên quan đến sử dụng thiết bị và dịch vụ cung cấp trên trang onetouchmedia.vn của chúng tôi)
 • Với mục đích bóc lột, gây hại hoặc âm mưu bóc lột hoặc gây hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào bằng việc để họ tiếp xúc với những nội dung không phù hợp, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân có thể nhận diệcn hoặc các hành động khác.
 • Truyền đi, hoặc gửi đi, bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc thúc đẩy bán hàng nào, bao gồm bất kỳ “thư rác”, “”thư chuỗi” hoặc “spam” nào hoặc bất kỳ sự lôi kéo tương tự nào.
 • Mạo danh hoặc âm mư mạo danh OneTouch Connections, một nhân viên của chúng tôi, một người dung hoặc bất kỳ cá nhân hay thực thể nào khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng việc sử dụng các địa chỉ email hoặc tên màn hình liên kết với bất kỳ điều nào bên trên).
 • Tiến hành bất kỳ hành động nào cản trở hoặc hạn chế bất kỳ ai sử dụng trang này, mà, theo suy xét của chúng tôi có thể gây hại cho chúng tôi hoặc những Người sử dụng trang này hoặc khiến họ phải chịu trách nhiệm..

Hơn nữa và không hạn chế, quý vị đồng ý không:

 • Sử dụng trang này dưới bất kỳ hình thức nào có thể gây vô hiệu, gây quá tải, làm hại, hoặc hư hỏng trang này hoặc can thiệp vào việc sử dụng trang này của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả khả năng của họ thực hiện các hành động thời gian thực thông qua trang này.
 • Sử dụng robot, nhện hoặc thiết bị, quy trình hoặc phương tiên di động nào truy cập vào trang web này cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm cả việc giám sát hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên trang này.
 • Sử dụng bất kỳ quy trình thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên trang này hoặc cho bất kỳ mụch đích trái phép nào khác mà không được chấp thuận trước bằng văn bản.
 • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc thường trình nào can thiệp vào hoạt động bình thường của trang này.
 • Đưa vào bất kỳ virus, ngựa Trojan, sâu, bom luận lý hoặc tài liệu nào khác gây độc hoặc gây hai hoặc cản trở về mặt công nghệ.
 • Âm mưu dành quyền truy cập trái phép vào, can thiệp vào, gây hại hoặc cản trở bất kỳ phần nào của trang này, (các) máy chủ mà trang này được đặt/ lưu trữ, hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào liên kết với trang này.
 • Tấn công trang này thông qua tấn công từ chối dịch vụ hoặc phân phát tấn công từ chối dịch vụ
 • Nỗ lực khác nhằm can thiệp vào hoạt động bình thường của trang này.
7. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để đưa ra thông tin chính xác và cập nhật liên tục trên website này nhưng không đảm bảo về tính chính xác tuyệt đối, sự hoàn chỉnh và/ hoặc sự kịp thời của những thông tin đó.

OneTouch không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về những thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp xảy ra khi Người sử dụng truy cập trang website này nhưng không truy cập được hoặc không tải được thông tin cần tìm, và/ hoặc bị trì hoãn hoặc chậm trế về mặt thời gian.

Liên kết giữa các website của OneTouch và các website khác chỉ dành cho mụch đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với Người sủ dụng. OneTouch không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ nội dung cũng như tính chính xác, độ tin cậy của các sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối đó.

Sản phẩm và dịch vụ được trình bày trong trang này không mặc nhiên có hiệu lực vào mọi thời điểm và tại mọi địa điểm. Sự giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ trong trang này không ám chỉ rằng sản phẩm hay dịch vụ đó sẽ có hiệu lực tại thời điểm và địa điểm của Người sử dụng trang này.

Các thông tin trên website không cấu thành một bản chào hàng hay thuyết phục đối với bất kỳ ai. Các thông tin này cũng không nhằm mục đích quảng cáo, quyết định đầu tư, tư vấn hoặc tuyên truyền thông tin nào sai với quy định của pháp luật hiện hành.

Việc sử dụng những thông tin và nội dung trên trang website có thể là rủi ro riêng của bất kỳ người truy cập và sử dụng nào.

Người sử dụng hiểu rằng chúng tôi không thể và không bảo lãnh hoặc đảm bảo rằng các tệp tin tải xuống từ Internet hoặc từ trang này sẽ không có virus hoặc các mã phá hoại khác.

Người dùng chịu trách nhiệm thực hiện các quy trình và kiểm tra đầy đủ để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của mình đối với bảo vệ chống virus và độ chính xác của dữ liệu đầu vào và đầu ra, và để duy trì một phương tiện bên ngoài trang này để khôi phục bất kỳ dữ liệu mất mát nào.

OneTouch sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào gây ra do tấn công từ chối dịch vụ, virus hoặc những phương tiện độc hại hoặc phá hoại khác có thể ảnh hưởng tới thiết bị máy tính, các chương trình máy tính, dữ liệu hoặc các tài liệu mang tính tài sản khác của quý vị do việc quý vị sử dụng trang web này hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc mục nào có được qua trang này hoặc với việc quý vị tải xuống bất kỳ tài liệu nào được đăng tải trên các trang, hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với chúng.

Người dùng tự chịu rủi ro đối với việc sử dụng trang này, các nội dung và bất kỳ dịch vụ hoặc mục nào có được thông qua trang này.

Trang này, các nội dung và bất kỳ dịch vụ hoặc mục nào có được thông qua trang này được cung cấp như “vốn có”và “như hiện có, mà không được đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, công khai hay ngụ ý.

OneTouch cũng như bất kỳ ai liên quan đến chúng tôi đều không có bất kỳ đảm bảo hoặc tuyên bố nào về sự hoàn thiện, bảo mật, độ tin cậy, chất lượng, độ chính xác hoặc sẵn có của trang này.

Không hạn chế với những điều trên, OneTouch cũng như bất kỳ ai liên quan đến công ty đều không có bất kỳ đảm bảo hoặc tuyên bố nào rằng trang này, các nội dung bất kỳ dịch vụ hay mục nào có được thông qua trang này sẽ chính xác, đáng tin cậy, không bị lỗi hoặc ngắt quãng, rằng các lỗi sẽ được chỉnh sửa, rằng các trang hoặc (các) máy chủ của chúng tôi không bị virus hoặc thành phần độc hại hoặc phá hoại hoặc rằng trang này hay bất kỳ dịch vụ hay mục nào có được thông qua trang này sẽ đáp ứng các nhu cầu hoặc mong đợi của quý vị.

Bằng văn bản này, OneTouch từ bỏ mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, công khai hoặc ngụ ý, theo pháp luật hoặc bất kỳ hình thức nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn với bất kỳ bảo đảm nào đối với khả năng mua bán, không vi phạm và phù hợp với mục đích cụ thể.

Tuyên bố trên không ảnh hưởng tới bất kỳ bảo đảm nào không được loại trừ hoặc giới hạn theo pháp luật liên quan.

8. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Không trường hợp nào mà OneTouch, nhà cung cấp dịch vụ, nhân viên, đại diện, các viên chức hoặc điều hành phải chịu trách nhiệm đối với thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào, theo bất kỳ thẩm quyền pháp lý nào, xuất phát hoặc có iên quan tới việc quý vị sử dụng, hoặc không thể sử dụng trang này, hoặc bất kỳ trang web nào liên kết với nó.

Bất kỳ nội dung nào trên trang này hoặc bất kỳ dịch vụ hay sản phẩm hay mục nào có được thông qua trang này hoặc các trang web vệ tinh chính thống của OneTouch, bao gồm bất kỳ thiệt hai trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, là hậu quả hoặc do xử phạt, liên quan nhưng không giới hạn với, thương tích cá nhân, đau đớn tinh thần và thể xác, thất vọng về tình cảm, mất doanh thu, mất lợi nhuận, mất kinh doanh hoặc khoản tiền dự kiến, mất việc sử dụng, mất thiện chí, mất dữ liệu và cho dù gây ra bởi sai lầm cá nhân (bao gồm cả sự cẩu thả), vi phạm hợp đồng hoặc hình thức khác, cho dù nếu có thể thấy trước.

Quy định trên không ảnh hưởng tới bất kỳ trách nhiệm nào không được loại trừ hoặc giới hạn theo pháp luật liên quan.

 CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Trường hợp bất kỳ quy định nào trong bản Điều khoản sử dụng website này bị một bản án do tòa án có thẩm quyền tuyên là không có hiệu lực, bất hợp pháp hoặc không thể áp dụng, quy định đó sẽ được coi là bị loại bỏ khỏi bản Điều khoản sử dụng website này mà không ảnh hưởng đến các quy định còn lại.

Các điều khoản miẽn trách nhiện đối với OneTouch Connections được áp dụng cho bất kỳ người nào trình duyệt/ truy cập website này và/ hoặc tham gia một thỏa thuận liên quan tới những lợi ích phát sinh từ dịch vụ do OneTouch cung cấp.

Người sử dụng có thể liên kết tới trang chủ của OneTouch, với điều kiện người sử dụng phải liên kết một cách công bằng và hợp pháp và không làm tổn hại đến uy tín hoặc lợi dụng điều đó, nhưng quý vị không được thiết lập một liên kết như ám chỉ bất kỳ hình thức kết hợp, phê chuẩn hoặc xác thực nào từ phía chúng tôi mà chưa được chúng tôi chấp thuận bằng văn bản.

Trang này có thê cung cấp các tính năng phương tiện xã hội nhất định cho phép quý vị:

 • Liên kết từ trang web của quý vị hoặc bên thứ ba nhất định tới nội dung nhất định trên trang này
 • Gửi email hoặc các giao tiếp khác với nội dung nhất định, hoặc liên kết tới nội dung nhất định, trên trang này.
 • Khiến những phần hạn chế của nội dung trên trsng này được hiển thị hoặc xem ra được hiển thị trên trang web của quý vị hoặc bên thứ ba nhất định.

Người dùng có thể sử dụng các tính năng này cho mục đích cá nhân như được chúng tôi cung cấp và chỉ với nội dung được hiển thị và các nội dung khác phù hợp với các điều khoản và điều kiện bổ sung mà chúng tôi quy định với các tính năng này. Là đối tượng của phần trên, người dùng không được:

 • Khiến trang này hoặc các phần của nó được hiển thi hoặc xem như được hiển thị bởi, ví dụ, định khung, liên kết sâu hoặc liên kết cùng hàng, trên bất kỳ trang nào khác.
 • Liên kết tới bất kỳ phần nào của trang này ngoài trang chủ.
 • Không được có bất kỳ hành động nào đối với các tài liệu trên trang này trái với bất kỳ quy định nào của Điều khoản sử dụng này.

Người dùng đồng ý hợp tác với chúng tôi trong việc chấm dứt ngay bất kỳ việc định khung hoặc liên kết trái phép. Chúng tôi giữ quyền rút lại sự cho phép liên kết mà không cần thông báo.

Chúng tôi có thể vô hiệu hóa tất cả hoặc bất kỳ tính năng, phương tiện xã hội nào và bất kỳ liên kết nào tại thời điểm nào theo suy xét của chúng tôi mà không cần thông báo.

Nếu trang này có chứa các liên kết tới các trang và nguồn tài nguyên khác do bên Thứ Ba cung cấp, thì những liên kết này được cung cấp chỉ để tạo sự thuận tiện cho quý vị. Điều này bao gồm cả những liên kết có trong các quảng cáo, bao gồm các biểu ngữ quảng cáo và các liên kết tài trợ. Chúng tôi không kiểm soat nội dung của các trang hoặc tài nguyên đó và chúng tôi không chịu trách nhiệm với chúng đối với bất kỳ thiệt hại hoặc hư hỏng nào có thể xuất phát từ việc quý vị sử dụng chúng. Nếu quý vị quyết định truy cập bất kỳ trang web thứ ba nào được liên kết tới trang này, quý vị hoàn toàn tự chịu rủi ro và chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện sử dụng của các trang web đó.

10. BỒI THƯỜNG

Quý vị đồng ý bảo vệ, miễn trừ và không gây hại cho OneTouch, các nhà cung cấp dịch vụ, và các nhân viên của chúng tôi, nhà thầu, đại lý, người kế vị và được ủy quyền từ và đối với bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm, thiệt hại, phán quyết, quyết định, mất mát, chi phí, phí tổn hoặc phí (bao gồm phí của luật sư hợp lý) xuất phát từ hoặc liên quan tới việc quý vị vi phạm Điều khoản sử dụng này hoặc việc quý vị sử dụng trang này, bao gồm nhưng không giới hạn với đóng góp của người dùng, bất kỳ việc sử dụng nội dung, dịch vụ và các sản phẩm của trang này khác với những gì được cho phép công khai trong Điều khoản sử dụng này, hoặc việc quý vị sử dụng bất kỳ thông tin nào có được từ trang này.

11. PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH & QUYỀN TÀI PHÁN

Trong phạm vi cho phép theo pháp luật liên quan, tất cả các vấn đề liên quan tới trang này và Điều khoản sử dụng và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nài nào xuất phát từ hoặc liên quan tới những vấn đề này (tùy từng trường hợp, bao gồm của những tranh chấp và khiếu nài không theo Hợp đồng), phải được điều chỉnh bởi và diễn giải theo pháp luật Việt Nam.

Bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc tố tụng pháp lý nào xuất phát từ, hoặc liên quan tới, Điều khoản sử dụng này hoặc trang này đều thuộc quyền tài pháp duy nhất của các tòa án địa phương Việt Nam tùy vị trí từng vụ việc. Người dung từ bỏ bất kỳ và mọi phản đối đối với quyền tài phán áp dụng với quý vị bởi những toà án này và nơi xét xử của các tòa án đó.

12. MIỄN TRỪ & ĐIỀU KHOẢN TÁCH RỜI

Việc OneTouch từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào quy định trong Điều khoản sử dụng này không có nghĩa là từ bỏ những điều khoản hoặc điều kiện khác và tiép tục từ bỏ những điều khoản và điều kiện đó, và việc chúng tôi không khẳng định thực hiện một quyền hay quy định nào theo Điều khoản sử dụng này cũng không có nghĩa là từ bỏ quền hay quy định đó.

Nếu bất kỳ quy định nào của Điều khoản sử dụng này bị một tòa án hoặc một cơ quan xét xử có thẩm quyền tuyên vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thực hiện vì bất kỳ lý do nào, thì quy định đó bì loại bỏ hoặc hạn chế với mức độ tối thiểu và các quy định khác của Điều khoản sử dụng này vẫn tiếp tục có hiệu lực và được thực hiện.

13. SỰ TOÀN VẸN CỦA THỎA THUẬN

Điều khoản sử dụng này là một thỏa thuận duy nhất và toàn vẹn giữa người dung và OneTouch Connections về trang này và hủy bỏ mọi suy luận, thỏa thuận, trình bày và bảo đảm trước đó và tạm thời, cả bằng văn bản và lời nói, liên quan tới trang này.

14. NHỮNG NHẬN XÉT, ĐÓNG GÓP, THẮC MẮC VÀ YÊU CẦU CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Trang này được vận hành bởi OneTouch Connections. Những phản hồi, nhận xét, yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật và những liên hệ khách liên quan tới trang này phải được gửi đến cho chúng tôi theo email chỉ dẫn có trên trang chủ của trang này.

15. CẢNH BÁO VI PHẠM BẢN QUYỀN

Các nội dung và bất kỳ tài liệu, hình ảnh nào được đăng trong trang web của OneTouch Connections đã được đăng ký bảo vệ bản quyền nội dung bởi DMCA, và có thể chứa những thông tin đặc quyền, bảo mật và không được tiết lộ theo luật hiện hành. Quý vị được thông báo rằng việc sử dụng, phổ biến, phân phối hoặc sao chép thông tin này là bị nghiêm cấm và có thể là bất hợp pháp. Nếu bạn tìm thấy một trang web khác đăng thông tin nội dung của chúng tôi mà không trích dẫn nguồn xin vui lòng thông báo cho chúng tôi qua thư điện tử onetouch.connections@gmail.com

16. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

Người sử dụng được khuyến khích thông báo kịp thời cho OneTouch Connections về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ý và mật haru của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Người sử dụng không dùng dịch vụ, sản phẩm của OneTouch vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của OneTouch hay sử dụng dịch vụ của OneTouch vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc pháp đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Người sử dụng không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do OneTouch cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của OneTouch.

Người sử dụng không được hành động gây mất uy tín của OneTouch dưới mọi hình thức như tung thông tin giả, gây mất đoàn kết giữa các thành viên, nhân viên ban quản trị website, nhân viên OneTouch, và/ hoặc thông qua bên thứ ba hoặc tự ý tuyên truyền, phổ biến các thông tin gây ảnh hưởng đến uy tín của OneTouch Connections.